Comparteix:

MATRÍCULA AL PROGRAMA DE DOCTORAT

PRIMERA MATRÍCULA DE TUTORIA:

Cal tenir en compte que la matrícula es fa sempre per un curs acadèmic. És a dir, que cada curs acadèmic comença al setembre i acaba a l’agost de l’any següent, indiferentment del mes en que es faci la matrícula.

La primera matrícula es realitzarà de forma presencial a l’administració del departament de Física Aplicada i caldrà aportar tots els documents originals requerits per ser admesos als estudis de doctorat. En cas que no es pugui aportar algun d’aquests documents, l’estudiant es compromet a fer-ho al llarg dels estudis de doctorat, ja que és requeriment indispensable per poder fer el dipòsit de la tesi. L’imprès de compromís de legalització de documents es troba a: Document de compromís [C - pdf]

Per a formalitzar aquesta matrícula, també caldrà aportar el full de sol·licitud de matrícula Imprés de matrícula per estudis de doctorat [M - pdf] i dos originals del document de compromís entre doctorand i director de tesi Document de compromís entre el doctorand i el director de tesi [CDDT - doc]. Tots aquest documents hauran d’estar degudament emplenats i signats per l’estudiant i pel director de tesi (i co-director, si s’escau). En cas que el director de tesi sigui de fora la UPC, caldrà un tutor de la UPC, que també haurà de signar el CDDT, i s’haurà d’aportar l’imprès Designació de director de tesi de fora de la UPC [DDTF - doc], emplenat i signat.

MATRÍCULES SUCCESIVES DE TUTORIA:

La matrícula de tutoria és anual i per tant caldrà formalitzar-la cada curs acadèmic. A partir del segon curs, tant la matrícula com el pagament es podran tramitar per la e-Secretaria.