Comparteix:

PLA DE RECERCA I JORNADES DE DOCTORAT

PLA DE RECERCA

Tal com diu la normativa, abans de finalitzar el primer any des de la data de la primera matrícula, es obligatori presentar el Pla de Recerca segons el format establert (consultar a administració). Els Plans de Recerca es presenten dintre de les JORNADES DE DOCTORAT, que es celebren dos cops l’any, al febrer i al juliol.

 

El Pla de Recerca es pot matricular al llarg de tot el primer any i  caldrà fer-ho com a màxim amb un mes i mig d’antelació a la data de la convocatòria escollida.

 

Es presentarà com a màxim en 5 pàgines en un sol document amb el format establert.

L’idioma en el qual es poden defensar davant del tribunal serà català, castellà i angles, aquest últim preferiblement.

El temps serà de 45 minuts establerts de la següent manera: 20 minuts per a l’exposició del projecte i 20  per al torn de preguntes més 5 minuts més de marge pel canvi d'estudiant.

S’adjunta com a exemple dos  plans de recerca que us servirà de guia de bones pràctiques:

 exemple1    exemple 2

 

La matrícula del Pla de recerca es formalitzarà de forma presencial a administració. L’imprès (Imprés de matrícula per estudis de doctorat) haurà d’estar degudament complimentat i signat per l’estudiant, el director de la tesi i el tutor (en cas que el director no sigui de la UPC) i inclourà el títol del Pla de Recerca.

 

Els doctorands hauran d’enviar a administració el PDF del seu Pla de Recerca 20 dies abans de la data de la convocatòria.