Comparteix:

Normativa

Elaboració  de la tesi

Per a l’elaborar la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna o confirma al doctorand un director prèviament a la presentació de la proposta de tesi. L’assignació del director ha d’incloure la signatura del document de compromís entre ell i el doctorand.

Avaluació  prèvia de la tesi

Anualment, la comissió acadèmica del programa de doctorat fa un informe de valoració del progrés i la qualitat dels treballs de la tesi i genera un document de progrés incremental (per cada any) que mostra l’evolució i el rendiment dels estudis.

La comissió  acadèmica del programa de doctorat ha de fer una validació de la qualitat de la tesi, d’acord amb indicis de qualitat reconeguts internacionalment en l’àmbit de la tesi i el programa. Quan aquesta comissió no té constància de l’existència d’aquests indicis a la tesi o quan ho consideri necessari per validar la qualitat de la tesi, pot basar-se en un informe emès per dues persones externes al programa i a la UPC que siguin expertes en la matèria de recerca de la tesi, amb l’objectiu que la revisin i facin un informe raonat sobre l’adequació del treball com a tesi doctoral, en un termini inferior a un mes a partir de la data de recepció de la tesi.

Matrícula de tesi

Una vegada s’ha obtingut l’autorització per a la tramitació de la tesi, el doctorand n’ha de formalitzar la matrícula. Com a norma general i com a prerequisit per al dipòsit de la tesi, la persona que matricula la tesi ha d’abonar, a més del preu establert per a la matrícula del dipòsit de la tesi, les quantitats que pugui tenir pendents fins aleshores, entre les quals hi ha d’haver, si s’escau, la matrícula de tutoria de l’any acadèmic en curs, independentment del moment en què es matriculi la tesi.

Per a formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

La sol·licitud de matrícula;

Dues còpies de la tesi;

Una còpia de la tesi en format electrònic (PDF

Un resum de la tesi en anglès i un altre en català o castellà, ambdós de màxim 4.000 caràcters, que incloguin els codis Unesco.

L’autorització per a la lectura del director de la tesi i del tutor, si s’escau;

Informe de qualitat i autorització de la comissió acadèmica del programa per a la presentació de la tesi, al qual s’ha d’adjuntar, si s’escau, una còpia dels informes externs emesos per dos experts o expertes o en el seu lloc l'informe d'indicis de qualitat de la comissió de doctorat que avala la qualitat de la tesi perquè es pugui defensar.

La sol·licitud de menció de doctor internacional, si s’opta a aquesta menció, juntament amb la resta de documentació requerida; i que trobareu en aquest enllaç.

La proposta de tribunal.

Breu currículum (màxim 200 paraules) de tots els membres proposats externs a la UPC.

Tots els impresos es troben en aquest enllaç.


Les tesis es poden redactar i defensar en català, castellà, anglès,  si bé la Comissió de Doctorat de la UPC en pot autoritzar, a petició del doctorand i amb el vistiplau de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la presentació en un idioma diferent, si s’ha justificat i raonat degudament.

Dipòsit de tesi

Les tesis doctorals han de quedar en dipòsit durant 10 dies laborables a partir de l’endemà de la formalització del pagament de la matrícula. En queda exclòs el període comprès entre l’1 i el 31 d’agost, així com els dies fixats expressament com a festius dins del calendari laboral aprovat anualment pels òrgans de govern.

Un cop transcorregut el termini de dipòsit sense que s’hi presentin observacions, o una vegada resoltes les que hagin estat formulades, la Comissió de Doctorat de la UPC ha de decidir si autoritza la defensa de la tesi o no, o si l’autoritza condicionada a fer-hi els canvis necessaris. La decisió presa s’ha de comunicar al doctorand, al director de la tesi i a la comissió acadèmica del programa de doctorat. Si no se n’autoritza la defensa, cal especificar els motius i el fonament i les raons de la decisió.

Nomenament del tribunal

El tribunal nomenat ha de tenir cinc membres titulars i dos de suplents, que han de ser doctors de qualsevol nacionalitat i amb una capacitat investigadora acreditada en l’àmbit d’especialització objecte de la tesi doctoral. No pot formar part del tribunal de tesi més de dos membres de la UPC. Si el director és una persona externa a la Universitat, en el tribunal de tesi hi ha d’haver un membre de la UPC. Ni el director ni el tutor de la tesi poden formar part del tribunal.

Acte de defensa de la tesi

Una vegada nomenat el tribunal, el president convoca l’acte de defensa de la tesi, i el secretari ho comunica a la Comissió de Doctorat de la UPC, al doctorand i a la comissió acadèmica del programa de doctorat amb una antelació mínima de deu dies naturals respecte del dia que ha de tenir lloc.


Menció  internacional del títol

En el revers del títol de doctor es pot incloure la menció de doctor internacional, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

Al llarg de l’etapa formativa necessària per a obtenir el títol de doctor, el doctorand ha d’haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca no espanyol, per cursar-hi estudis o realitzar-hi treballs de recerca. L’estada ha d’haver estat promoguda o reconeguda per la unitat bàsica responsable del programa de doctorat, i cal acreditar-la amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l’organisme o els organismes on s’ha realitzat.

Una part de la tesi i, com a mínim, el resum i les conclusions s’han d’haver redactat i presentat en una de les llengües oficials de la Unió Europea diferent de les que són oficials a Espanya.

La tesi ha de tenir l’informe previ, acreditat oficialment, d’un mínim de dos doctors experts que pertanyen a alguna institució d’ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.

Com a mínim una persona experta amb el grau de doctor, pertanyent a una institució d’ensenyament superior o de recerca no espanyola i diferent de les que han emès l’informe previ previst a l’apartat anterior i de la persona que ha emès el certificat de reconeixement de l’estada (apartat a), ha d’haver format part del tribunal d’avaluació de la tesi.

Per a obtenir la menció de doctor internacional, la defensa de la tesi s’ha de fer a les instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Presentació  de la tesi doctoral com a compendi de publicacions

El doctorand ha de presentar una sol·licitud a la Comissió de Doctorat, a la qual ha d’ajuntar la documentació següent:

L’informe del director de la tesi, amb el vistiplau del coordinador del programa de doctorat, en el qual s’ha d’especificar la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi.

Una relació  dels articles o publicacions que formen part del compendi de publicacions.

Una còpia dels articles o les altres publicacions que constituiran la tesi doctoral, dels quals s’ha d’especificar el factor d’impacte de les revistes o mitjans en els quals s’han publicat.

L’acceptació per escrit de les coautores o coautors de les publicacions que el doctorand o doctoranda presenti com a tesi.

La renúncia de les coautores no doctores o coautors no doctors dels treballs a presentar-los com a part d’una altra tesi doctoral.

La Comissió  de Doctorat estudia la documentació aportada i decideix si és procedent la presentació de la tesi doctoral en aquest format. En tot cas, les tesis doctorals presentades en aquest format han de complir obligatòriament els criteris següents:

Les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es poden presentar com a part integrant d’altres tesis doctorals.

Els treballs han de ser fets amb posterioritat a l’inici dels estudis de doctorat.

Els treballs, en el moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, han d’estar acceptats per a la publicació en revistes de referència (indexades al Science Citation Index) de l’àmbit de recerca, cosa que es demostra pel seu factor d’impacte.

La tesi que es presenta ha de contenir, a més d’una còpia dels treballs publicats, una introducció en la qual es justifiqui la unitat temàtica de la tesi i que inclogui un resum global i la discussió dels resultats i les conclusions finals


Procés de lectura de tesi segons el RD 99/2011

    i que trobareu en aquest enllaç.https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/01/28/99/con