Vés al contingut (premeu Retorn)

Indicadors de qualitat

QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU

Oferta de placesEstudiants matriculats de nou ingrésNombre total d’estudiants matriculats

 Percentatged’estudiants estrangers matriculats

2013 100 13 67 58%
2014 90 8 63 67%
2015 80 8 47 68%
2016 70 16 49 69%

 

Percentatge d’estudiants provinents d’estudis de màster d’altres universitatsPercentatge d’estudiants amb beca
2013-2014 37%
2014-2015 69% 22%
2015-2016 77% 38%
2016-/-2017 78% 55%

 

ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT

- Nombre de directors de tesis defensades: 43 directors (76% del professorat del programa)
- Promig de sexennis dels directors de tesis defensades: 3.5
- Index h dels directors de tesis defensades: h>10, 82% del professorat; h>20, 26% del professorat.

EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE

-Enquesta de satisfacció de la Escola de Doctorat curs 2011-2012

Pregunta Valoració (1-5)
P1. El/La director/a de tesi va proposar un projecte de tesi inicial amb uns objectius clars: 4.13
P2. L'orientació rebuda i el suport i interès del/de la director/a són adequats : 4.34
P3. El coneixement del tema de tesi per part del meu/de la meva director/a és molt alt: 4.38
P4. El/La director/a es mostra accessible: 4.56
P5. Considero que tinc un/a bon/a director/a: 4.44


QUALITAT DEL RESULTATS

- Nombre de tesis defensades a temps complet: En el periode 2013-2016, s’han defensat un total de 44 tesis doctorals,
- Nombre de tesis defensades a temps parcial: 1 en el mateix periode
- Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet: 3-4 anys
- Durada mitjana del programa de doctorat a temps parcial: 5-6 anys
- Percentatge d’abandonament del programa:7.7% (7 de 91) en el periode 2013-2016
- Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude: 78% (35 de 45) en el periode 2013-2016
- Percentatge de doctors amb menció internacional: 44% (20 de 45) en el periode 2013-2016
- Nombre de resultats científics de les tesis doctorals: 196 articles en revistes científiques i i s’han comunicat els resultats en un total de 284 congressos.

- Premis extraordinaris UPC: Dra. Lina Maygite (Juliol 2014), Dr. Michele Starnini (Octubre 2014) i la Dra. Gabriela Aznar Siguan (Febrer 2015)

- Percentatge d’estudiants del programa de doctorat que han realitzat estades de recerca
- Taxa d’ocupació: la inserció laboral és del 96.5 % i un 65.1 % troba una feina adequada a la seva titulació (any 2017)